Příběh revitalizace vašeho domu

Pan Karel informuje spoluvlastníky o tom, že zrevitalizují jejich dům.
Přihlásil se na odborný seminář společnosti Dům plný úspor, kde se dozvěděl, jak revitalizace probíhá.
Na www.revitalizacevasehodomu.cz si vyplnil krátký formulář, aby zjistil, jestli budou muset kvůli revitalizace navýšit fond oprav.
Na Zelené lince 800 821 831 si domluvil bezplatnou schůzku s odborným poradcem DPU REVIT.
Poradce přijel a podrobně vysvětlil, jak by revitalizace měla správně probíhat.
Pan Karel mezitím připravil informace pro bezplatnou "STUDII NÁVRATNOSTI".
Na domovní schůzi poradce představil odhad nákladů na revitalizaci a návratnost investice.
Vlastníci si odsouhlasili revitalizaci a objednali si společnost DPU REVIT, aby je náročným procesem provedla.
Na další schůzce projektant DPU REVIT pečlivě prohlédl celý dům a pomocí "TECHNICKÉHO KATALOGU" připravil technické zadání pro projekt.
Projekční kancelář DPU REVIT vypracovala projekt a vyřídila stavební povolení.
Mezitím poradce pomohl vybrat banku s optimálními podmínkami financování.
Potom poradce připravil ve spolupráci s výborem profesionální výběrové řízení na dodavatele stavby.
S vybraným dodavatelem poradce vypracoval smlouvu o dílo tak, aby dobře chránila zájmy "SVJ".
Společnost DPU REVIT se dokonce písemně zaručila za řešení případných reklamací.
Během realizace technik kontroloval, zda dodavatel dodržuje technologické postupy a nezaměňuje předem dohodnuté materiály.
Po dokončení realizace zajistil DPU REVIT bezproblémovou kolaudaci domu.
Celý průběh revitalizace byl pečlivě zaznamenán v šanonu, který po dokončení zůstal vlastníkům "SVJ".
O pana Karla a jeho spoluvlastníky bylo dobře postaráno. Místo starostí jen rozhodovali a dostávali informace o průběhu revitalizace.